AKTUALNOŚCI / DOTACJE

 • Firma Vibroson Łódź Sp. z o. o. realizuje Projekt pt. „Opracowanie systemu automatycznego dwupłaszczyznowego wyważania zespołów wirujących wentylatorów, w szczególności energetycznych, w czasie ich pracy, w celu zwiększenia ich dyspozycyjności, zmniejszenia strat związanych z przymusowymi postojami bloków i zwiększenia żywotności”.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka
  .
 • Celem projektu jest opracowanie technologii automatycznego dwupłaszczyznowego doważania zespołów wirujących wentylatorów energetycznych oraz przemysłowych. Opracowana zostanie metoda, technologia oraz urządzenie, którego działanie ma polegać na wymuszonej korekcji położenia mas doważających zamontowanych w układzie.
 • Nowatorski system, który pozwala w sposób autonomiczny i w pełni kontrolowany sprowadzać stan dynamiczny danego zespołu wirującego urządzenia do wartości minimalnej przeznaczony jest do zastosowania zarówno w wentylatorach nowo produkowanych, jak również w wentylatorach już pracujących, zwiększając kilkukrotnie ich żywotność.

 • Firma Vibroson Łódź Sp. z o. o. realizuje Projekt pt. „Wprowadzenie na rynek wyników prac badawczo rozwojowych dotyczących wentylatorów promieniowych z nastawnymi w ruchu łopatkami wirnika” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; II OŚ PRIORYTETOWA – Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Poddziałanie II.3.1. Innowacje w MŚP.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek wyników prac B+R dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w budowie zespołu wirującego wentylatora promieniowego wyposażonego w układ nastawnych (ruchomych) łopatek wirnika. Niezbędnym elementem do produkcji innowacyjnych wentylatorów jest zakup WYCINARKI LASEROWEJ typu FIBER (światłowodowej), która zagwarantuje pełną kontrolę nad precyzją wykonania podzespołów skomplikowanej konstrukcji, jaką jest wentylator promieniowy z nastawnymi łopatkami.

  • Innowacyjne wentylatory znajdą zastosowanie głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych. Będą się one cechowały lepszą energooszczędnością w porównaniu do wentylatorów promieniowych nieposiadających nastawnych łopatek. Związane jest to z obniżeniem energochłonności samych bloków energetycznych, poprzez uzyskanie wyższej sprawności systemu regulacji wydajności wentylatorów w zestawieniu z dotychczas stosowanymi aparatami regulacyjnymi. Nowy system zapewni również obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez wentylatory przy niższych wydajnościach.

             Wartość projektu: 2 460 000,00 zł
             Wkład Funduszy Europejskich: 1 098 000,00 zł.

  • Przedsiębiorstwo VIBROSON ŁÓDŹ  w ramach wzmocnienia konkurencyjności oraz pozycji na rynku zakupiło najnowszy system cięcia laserowego blach EAGLE firmy Power-Tech wyposażony w nowoczesny system światłowodowy typu FIBER.

  • Przedsiębiorstwo VIBROSON ŁÓDŹ wdraża najnowszy projekt dotyczący innowacyjnej metody regulacji parametrów pracy wentylatorów promieniowych pod postacią gotowego rozwiązania technicznego w nowo produkowanych wentylatorach powietrza z przeznaczeniem dla jednej z największych Elektrowni w Polsce.
  • Laboratorium badawcze Przedsiębiorstwa VIBROSON ŁÓDŹ realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związany z „Nową, energooszczędną metodą regulacji wentylatorów promieniowych zwłaszcza dla potrzeb energetyki„. Projekt dotyczy innowacyjnej metody regulacji parametrów pracy wentylatorów promieniowych opartej na technologii zmiennej geometrii wirnika (system nastawnych łopatek wieńca łopatkowego).
  • W ramach realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej VIBROSON’U firma zakupiła najnowocześniejszy sprzęt do przeprowadzania pomiarów drgań oraz wykonywania doważania dynamicznego zespołów wirujących w łożyskach własnych. Dodatkowo zakupiona została aparatura umożliwiająca w precyzyjny sposób wykonać tzw. centrówkę względną dwóch elementów wirujących łączonych sprzęgłem. Wszystkie urządzenia oraz osprzęt dodatkowy dostarczała firma PRUFTECHNIK.
  • Przedsiębiorstwo VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o.o. realizuje projekt „Wzmocnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej VIBROSON’U dla badań i wdrożenia ich wyników w zakresie obniżenia hałasu w energetyce” w ramach osi priorytetowej III „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”, działanie III.3 RPO Województwa Łódzkiego „Rozwój B+R w przedsiębiorstwach”.